Trang chủ » Automation » Rờ le | Relays

Rờ le | Relays

Các model Rờ le giám sát dòng Siemens SIRIUS 3RR21 3RR22 for 3RT2 contactors

Rơ le giám sát, gắn Công tắc tơ 3RT2, Kích thước S00/ S02, analog/ digitally. Giám sát dòng 1.6-16A/ 4-40A/ 8-80A, 20-400/ 50-60Hz, 2/ 3Pha 24/ 24-240V AC/ DC; 1 tiếp điểm thay thế; Giám sát độ trễ dòng và độ trễ pha, Đứt cáp có hoặc không có bộ đệm lỗi Độ trễ BẬT 0-60s; Khử xung nhiễu 0-30s; Độ trễ chuyển mạch 6%; Hệ thống kết nối vít
Các model Rờ le giám sát dòng Siemens SIRIUS 3RR21 3RR22 for 3RT2 contactors

3RR2141-1AA30

Monitoring relay, can be mounted to Contactor 3RT2, Size S00 basic, analog adjustment Apparent current monitoring 1.6-16 A, 20-400 Hz, 2-phase Supply 24 V AC/DC 1 change-over contact Monitoring for Current overshoot and undershoot Phase failure, Cable break with or without fault buffer ON delay 0-60 s Noise pulse suppression 0-30 s Switching hysteresis 6% Screw connection system

3RR2141-1AW30

Monitoring relay, can be mounted to Contactor 3RT2, Size S00 basic, analog adjustment Apparent current monitoring 1.6-16 A, 20-400 Hz, 2-phase Supply 24-240 V AC/DC 1 change-over contact Monitoring for Current overshoot and undershoot Phase failure, Cable break with or without fault buffer ON delay 0-60 s Noise pulse suppression 0-30 s Switching hysteresis 6% Screw connection system

3RR2141-2AA30

Monitoring relay, can be mounted to Contactor 3RT2, Size S00 basic, analog adjustment Apparent current monitoring 1.6-16 A, 20-400 Hz, 2-phase Supply 24 V AC/DC 1 change-over contact Monitoring for Current overshoot and undershoot Phase failure, Cable break with or without fault buffer ON delay 0-60 s Noise pulse suppression 0-30 s Switching hysteresis 6% spring-type connection system

3RR2141-2AW30

Monitoring relay, can be mounted to Contactor 3RT2, Size S00 basic, analog adjustment Apparent current monitoring 1.6-16 A, 20-400 Hz, 2-phase Supply 24-240 V AC/DC 1 change-over contact Monitoring for Current overshoot and undershoot Phase failure, Cable break with or without fault buffer ON delay 0-60 s Noise pulse suppression 0-30 s Switching hysteresis 6% spring-type connection system

3RR2142-1AA30

Monitoring relay, can be mounted to Contactor 3RT2, Size S0 basic, analog adjustment Apparent current monitoring 4...40 A, 50...60 Hz, 2-phase Supply 24 V AC/DC 1 change-over contact Monitoring for Current overshoot and undershoot Phase failure, Cable break with or without fault buffer ON delay 0-60 s Noise pulse suppression 0-30 s Switching hysteresis 6% Screw connection system

3RR2142-1AW30

Monitoring relay, can be mounted to Contactor 3RT2, Size S0 basic, analog adjustment Apparent current monitoring 4...40 A, 50...60 Hz, 2-phase Supply 24-240 V AC/DC 1 change-over contact Monitoring for Current overshoot and undershoot Phase failure, Cable break with or without fault buffer ON delay 0-60 s Noise pulse suppression 0-30 s Switching hysteresis 6% Screw connection system

3RR2142-2AA30

Monitoring relay, can be mounted to Contactor 3RT2, Size S0 basic, analog adjustment Apparent current monitoring 4...40 A, 50...60 Hz, 2-phase Supply 24 V AC/DC 1 change-over contact Monitoring for Current overshoot and undershoot Phase failure, Cable break with or without fault buffer ON delay 0-60 s Noise pulse suppression 0-30 s Switching hysteresis 6% spring-type connection system

3RR2142-2AW30

Monitoring relay, can be mounted to Contactor 3RT2, Size S0 basic, analog adjustment Apparent current monitoring 4...40 A, 50...60 Hz, 2-phase Supply 24-240 V AC/DC 1 change-over contact Monitoring for Current overshoot and undershoot Phase failure, Cable break with or without fault buffer ON delay 0-60 s Noise pulse suppression 0-30 s Switching hysteresis 6% spring-type connection system

3RR2143-1AA30

Monitoring relay, can be mounted to Contactor 3RT2, Size S2 basic, analog adjustment Apparent current monitoring 8...80 A, 50...60 Hz, 2-phase Supply 24 V AC/DC 1 change-over contact Monitoring for Current overshoot and undershoot Phase failure, Cable break with or without fault buffer ON delay 0-60 s Noise pulse suppression 0-30 s Switching hysteresis 6% Screw connection system

3RR2143-1AW30

Monitoring relay, can be mounted to Contactor 3RT2, Size S2 basic, analog adjustment Apparent current monitoring 8...80 A, 50...60 Hz, 2-phase Supply 24-240 V AC/DC 1 change-over contact Monitoring for Current overshoot and undershoot Phase failure, Cable break with or without fault buffer ON delay 0-60 s Noise pulse suppression 0-30 s Switching hysteresis 6% Screw connection system

3RR2143-3AA30

Monitoring relay, can be mounted to Contactor 3RT2, Size S2 basic, analog adjustment Apparent current monitoring 8...80 A, 50...60 Hz, 2-phase Supply 24 V AC/DC 1 change-over contact Monitoring for Current overshoot and undershoot Phase failure, Cable break with or without fault buffer ON delay 0-60 s Noise pulse suppression 0-30 s Switching hysteresis 6% spring-type connection system

3RR2143-3AW30

Monitoring relay, can be mounted to Contactor 3RT2, Size S2 basic, analog adjustment Apparent current monitoring 8...80 A, 50...60 Hz, 2-phase Supply 24-240 V AC/DC 1 change-over contact Monitoring for Current overshoot and undershoot Phase failure, Cable break with or without fault buffer ON delay 0-60 s Noise pulse suppression 0-30 s Switching hysteresis 6% spring-type connection system

3RR2241-1FA30

Monitoring relay, can be mounted to Contactor 3RT2, Size S00 standard, digitally adjustable Apparant/active current monitoring 1.6-16 A, 20-400 Hz, 3-phase Supply 24 V AC/DC 1 change-over contact, 1 semiconductor output for alarm and warning Monitoring for Current overshoot and undershoot Phase failure, Cable break Phase sequence Residual current Blocking current Warning and alarm thresholds with or without fault buffer ON delay 0-99 s Noise pulse suppression 0-30 s Pause after fault 0-300 min Screw connection system

3RR2241-1FW30

Monitoring relay, can be mounted to Contactor 3RT2, Size S00 standard, digitally adjustable Apparant/active current monitoring 1.6-16 A, 20-400 Hz, 3-phase Supply 24-240 V AC/DC 1 change-over contact, 1 semiconductor output for alarm and warning Monitoring for Current overshoot and undershoot Phase failure, Cable break Phase sequence Residual current Blocking current Warning and alarm thresholds with or without fault buffer ON delay 0-99 s Noise pulse suppression 0-30 s Pause after fault 0-300 min Screw connection system

3RR2241-2FA30

Monitoring relay, can be mounted to Contactor 3RT2, Size S00 standard, digitally adjustable Apparant/active current monitoring 1.6-16 A, 20-400 Hz, 3-phase Supply 24 V AC/DC 1 change-over contact, 1 semiconductor output for alarm and warning Monitoring for Current overshoot and undershoot Phase failure, Cable break Phase sequence Residual current Blocking current Warning and alarm thresholds with or without fault buffer ON delay 0-99 s Noise pulse suppression 0-30 s Pause after fault 0-300 min spring-type connection system

3RR2241-2FW30

Monitoring relay, can be mounted to Contactor 3RT2, Size S00 standard, digitally adjustable Apparant/active current monitoring 1.6-16 A, 20-400 Hz, 3-phase Supply 24-240 V AC/DC 1 change-over contact, 1 semiconductor output for alarm and warning Monitoring for Current overshoot and undershoot Phase failure, Cable break Phase sequence Residual current Blocking current Warning and alarm thresholds with or without fault buffer ON delay 0-99 s Noise pulse suppression 0-30 s Pause after fault 0-300 min spring-type connection system

3RR2242-1FA30

Monitoring relay, can be mounted to Contactor 3RT2, Size S0 standard, digitally adjustable Apparant/active current monitoring 4...40 A, 20...400 Hz, 3-phase Supply 24 V AC/DC 1 change-over contact, 1 semiconductor output for alarm and warning Monitoring for Current overshoot and undershoot Phase failure, Cable break Phase sequence Residual current Blocking current Warning and alarm thresholds with or without fault buffer ON delay 0-99 s Noise pulse suppression 0-30 s Pause after fault 0-300 min Screw connection system

3RR2242-1FW30

Monitoring relay, can be mounted to Contactor 3RT2, Size S0 standard, digitally adjustable Apparant/active current monitoring 4...40 A, 20...400 Hz, 3-phase Supply 24-240 V AC/DC 1 change-over contact, 1 semiconductor output for alarm and warning Monitoring for Current overshoot and undershoot Phase failure, Cable break Phase sequence Residual current Blocking current Warning and alarm thresholds with or without fault buffer ON delay 0-99 s Noise pulse suppression 0-30 s Pause after fault 0-300 min Screw connection system

3RR2242-2FA30

Monitoring relay, can be mounted to Contactor 3RT2, Size S0 standard, digitally adjustable Apparant/active current monitoring 4...40 A, 20...400 Hz, 3-phase Supply 24 V AC/DC 1 change-over contact, 1 semiconductor output for alarm and warning Monitoring for Current overshoot and undershoot Phase failure, Cable break Phase sequence Residual current Blocking current Warning and alarm thresholds with or without fault buffer ON delay 0-99 s Noise pulse suppression 0-30 s Pause after fault 0-300 min spring-type connection system

3RR2242-2FW30

Monitoring relay, can be mounted to Contactor 3RT2, Size S0 standard, digitally adjustable Apparant/active current monitoring 4...40 A, 20...400 Hz, 3-phase Supply 24-240 V AC/DC 1 change-over contact, 1 semiconductor output for alarm and warning Monitoring for Current overshoot and undershoot Phase failure, Cable break Phase sequence Residual current Blocking current Warning and alarm thresholds with or without fault buffer ON delay 0-99 s Noise pulse suppression 0-30 s Pause after fault 0-300 min spring-type connection system

3RR2243-1FA30

Monitoring relay, can be mounted to Contactor 3RT2, Size S2 standard, digitally adjustable Apparant/active current monitoring 8...80 A, 20...400 Hz, 3-phase Supply 24 V AC/DC 1 change-over contact, 1 semiconductor output for alarm and warning Monitoring for Current overshoot and undershoot Phase failure, Cable break Phase sequence Residual current Blocking current Warning and alarm thresholds with or without fault buffer ON delay 0-99 s Noise pulse suppression 0-30 s Pause after fault 0-300 min Screw connection system

3RR2243-1FW30

Monitoring relay, can be mounted to Contactor 3RT2, Size S2 standard, digitally adjustable Apparant/active current monitoring 8...80 A, 20...400 Hz, 3-phase Supply 24-240 V AC/DC 1 change-over contact, 1 semiconductor output for alarm and warning Monitoring for Current overshoot and undershoot Phase failure, Cable break Phase sequence Residual current Blocking current Warning and alarm thresholds with or without fault buffer ON delay 0-99 s Noise pulse suppression 0-30 s Pause after fault 0-300 min Screw connection system

3RR2243-3FA30

Monitoring relay, can be mounted to Contactor 3RT2, Size S2 standard, digitally adjustable Apparant/active current monitoring 8...80 A, 20...400 Hz, 3-phase Supply 24 V AC/DC 1 change-over contact, 1 semiconductor output for alarm and warning Monitoring for Current overshoot and undershoot Phase failure, Cable break Phase sequence Residual current Blocking current Warning and alarm thresholds with or without fault buffer ON delay 0-99 s Noise pulse suppression 0-30 s Pause after fault 0-300 min spring-type connection system

3RR2243-3FW30

Monitoring relay, can be mounted to Contactor 3RT2, Size S2 standard, digitally adjustable Apparant/active current monitoring 8...80 A, 20...400 Hz, 3-phase Supply 24-240 V AC/DC 1 change-over contact, 1 semiconductor output for alarm and warning Monitoring for Current overshoot and undershoot Phase failure, Cable break Phase sequence Residual current Blocking current Warning and alarm thresholds with or without fault buffer ON delay 0-99 s Noise pulse suppression 0-30 s Pause after fault 0-300 min spring-type connection system
 
---o0o---
 

Sơ lược về dòng Rờ le giám sát dòng và hoạt động của dòng SIRIUS 3RR2

Rơle giám sát dòng điện SIRIUS 3RR2 thích hợp để giám sát tải của động cơ hoặc các tải khác. Trong hai hoặc ba giai đoạn, chúng giám sát giá trị rms của dòng điện xoay chiều để kiểm tra quá mức hoặc thiếu hụt các giá trị ngưỡng đã đặt.

Trong khi giám sát dòng điện biểu kiến được sử dụng trên tất cả liên quan đến mô-men xoắn danh định hoặc trong trường hợp quá tải, tùy chọn giám sát dòng điện hoạt động có thể được sử dụng để quan sát và đánh giá hệ số tải trên toàn bộ dải mô-men xoắn của động cơ.

Rơle giám sát dòng điện 3RR2 có thể được tích hợp trực tiếp trong bộ nạp bằng cách gắn trên công tắc tơ 3RT2; Do đó, việc đấu dây riêng biệt của mạch chính là không cần thiết. Không cần máy biến áp riêng.

Đối với cấu hình hướng dòng hoặc sử dụng đồng thời rơ le quá tải, các hỗ trợ đầu cuối để lắp đặt độc lập có sẵn để lắp vào đường ray tiêu chuẩn riêng biệt.
 

Phiên bản

Phiên bản cơ bản
Các phiên bản cơ bản với giám sát dòng điện biểu kiến ​​2 pha, đầu ra tiếp điểm CO và khả năng điều chỉnh tương tự cung cấp mức độ tin cậy giám sát cao, đặc biệt là trong phạm vi định mức và quá tải.

Phiên bản tiêu chuẩn
Các phiên bản tiêu chuẩn giám sát dòng điện trong ba giai đoạn với khả năng giám sát dòng điện hoạt động có thể lựa chọn. Chúng có các tùy chọn chẩn đoán bổ sung như theo dõi dòng dư và theo dõi trình tự pha, và chúng cũng thích hợp để giám sát động cơ dưới mô-men xoắn danh định. Các thiết bị này có thêm một đầu ra bán dẫn độc lập, một chỉ báo giá trị thực tế và có thể điều chỉnh bằng kỹ thuật số.

Cả hai phiên bản đều có sẵn tùy chọn với đầu cuối vít hoặc đầu cuối có lò xo, trong mỗi trường hợp cho các kích thước S00 và S0. Với các biến thể của kích thước S2, các đường dẫn chính luôn có đầu cuối vít; phía dòng điều khiển có thể có các đầu nối vít tải hoặc lò xo.

Ghi chú:
Ngoài các tính năng của phiên bản tiêu chuẩn, rơ le giám sát 3RR24 để lắp trên bộ tiếp điểm 3RT2 cho IO-Link cũng cung cấp khả năng truyền các giá trị đo và dữ liệu chẩn đoán đến bộ điều khiển thông qua IO-Link. Hơn nữa, các thiết bị có thể được tham số hóa trên chính thiết bị hoặc thông qua IO-Link.
 

Lợi ích

- Có thể gắn trực tiếp vào công tắc tơ 3RT2 và cụm công tắc tơ đảo chiều 3RA23, tức là không có đầu nối dây bổ sung trong mạch chính
- Phối hợp tối ưu với các đặc tính kỹ thuật của bộ tiếp điểm 3RT2
- Không cần máy biến dòng riêng
- Các phiên bản có dải cung cấp điện áp rộng
- Có thể điều chỉnh để giám sát quá mức, thiếu hụt hoặc phạm vi
- Thời gian trễ có thể cấu hình tự do và phản hồi ĐẶT LẠI
- Hiển thị giá trị THỰC TẾ và thông báo trạng thái
- Tất cả các phiên bản có thiết bị đầu cuối hiện tại điều khiển có thể tháo rời
- Tất cả các phiên bản có thiết bị đầu cuối vít hoặc thiết bị đầu cuối có lò xo
- Xác định đơn giản các giá trị ngưỡng thông qua tham chiếu trực tiếp đến các giá trị đo được thực tế để tải điểm đặt
- Giám sát phạm vi và đo dòng điện hoạt động có thể lựa chọn có nghĩa là chỉ cần một thiết bị giám sát động cơ dọc theo toàn bộ đường cong mô-men xoắn.
- Ngoài giám sát dòng điện, nó cũng có thể giám sát cáp bị đứt, mất pha, thứ tự pha, dòng dư và chặn động cơ.
 

Ứng dụng

- Giám sát độ vượt và độ hụt hiện tại
- Giám sát các dây dẫn bị hỏng
- Giám sát hoạt động không tải và giảm tải, ví dụ: trong trường hợp dây đai chữ V bị rách hoặc máy bơm hoạt động không tải
- Giám sát quá tải, ví dụ: trên băng tải hoặc cần trục do tải trọng cao
- Giám sát chức năng của các phụ tải điện như lò sưởi
- Giám sát trình tự pha không chính xác trên thiết bị di động như máy nén hoặc cần trục
- Giám sát các lỗi trở kháng cao tiếp đất, e. g. gây ra bởi cách điện bị hư hỏng hoặc độ ẩm
Gọi điện thoại