Automation and Process Logic Control

Hướng dẫn Lập trình PLC chi tiết cho người mới tìm hiểu (Part 1)

Điều khiển quá trình (PLC) được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp và cho phép sản xuất hàng loạt các sản phẩm phù hợp với các quá trình liên tục hoạt động như lọc dầu, sản xuất giấy, hóa chất, nhà máy điện và nhiều ngành khác. Quy trình điều khiển cho phép tự động hóa, theo đó một nhóm nhân viên vận hành nhỏ có thể vận hành một quá trình phức tạp tại một phòng điều khiển trung tâm.
Hướng dẫn Lập trình PLC chi tiết cho người mới tìm hiểu (Part 1)

Trong bài phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách viết một chương trình PLC sử dụng phần mềm "S7 300" PLC và "STEP 7" của Siemens.

Chúng ta có hai máy bơm đang được sử dụng để chuyển hai chất lỏng riêng biệt vào bồn chứa này. Trong bể chứa có hai thiết bị chuyển mạch cấp được cài đặt ở phần dưới và phần trên của bể tương ứng.

Ngoài ra còn có một máy trộn điện bên trong bể mà bắt đầu làm việc trong một khoảng thời gian nhất định, trộn hai chất lỏng lại với nhau sau khi bể đã đầy.

Chúng ta cũng có một van xả ở phía dưới của bể mà kiểm soát việc thoát nước từ bể.

Khi mức chất lỏng giảm xuống mức của vị trí của bộ chuyển mạch, tiếp điểm sẽ đóng, gửi một tín hiệu DC 24 V đến đầu vào PLC.

Chúng ta muốn viết chương trình để khi mức chất lỏng đạt đến mức tối thiểu này, máy bơm sẽ được kích hoạt và bắt đầu đổ đầy bình chứa chất lỏng.

Bơm tiếp tục đổ đầy bình cho tới khi đạt đến mức tối đa ở công tắc cấp cao hơn. Khi điều này xảy ra các địa chỉ liên lạc mở trong công tắc sẽ đóng lại và một tín hiệu 24 volt khác sẽ được gửi đến đầu vào PLC cho chúng ta biết rằng thùng đã đầy.

Khi tín hiệu này đã được gửi, đầu tiên máy bơm đóng van để không có thêm chất lỏng vào bể và sau đó máy trộn này cũng được bật.

Chúng ta muốn máy trộn hoạt động trong 7 giây, trộn các chất lỏng đã được bơm vào bể.
 
English edition
In this lesson we will learn how to write a PLC program using an "S7 300” PLC and "STEP 7" software.

We have two pumps which are being used to transfer two separate liquids into this tank. lnside the tank there are two level switches installed in the lower and upper parts of the tank respectively.

There is also an electrically powered mixer inside the tank which starts working for a defined period of time, mixing the two liquids together after the tank has filled.

We also have a discharge valve in the bottom of the tank which Controls the draining of the liquid from the tank.

When the level of the liquid drops to the level of the switch's position the contact closes, sending a 24 volt DC signal to the PLC input.

We want to write the program so that when the level of the liquid reaches this minimum the pumps will be activated and begin filling the tank with the liquids.

The pumps continue filling the tank until the level reaches its maximum at the higher level switch. When this happens the open contacts in the switch will be closed and another 24 volt signal will be sent to the PLC input telling us that the tank is full.

When this signal has been sent, first the pumps should shut down so that no more liquid enters the tank and then this mixer should be turned on.

We want the mixer to operate for seven seconds, mixing the liquids that have been pumped into the tank.
(theo Blog plcscadasystems)
Gọi điện thoại