Truyền thông công nghiệp | Industrial comm

Video Wiki về Giao thức HART là gì?

Trong video này, bạn sẽ tìm hiểu giao thức HART là gì, HART được sử dụng với cảm biến analog như thế nào, cảm biến tương tự HART hoạt động như thế nào và lợi ích của cảm biến tương tự HART có thể cho hoạt động của bạn.
Video Wiki về Giao thức HART là gì?
Công nghệ vòng lặp hiện tại đã được sử dụng cho các cảm biến tương tự trong 4 thập kỷ qua để truyền dữ liệu quá trình quan trọng tới hệ thống điều khiển, cho dù hệ thống đó là một hệ thống điều khiển phân tán (DCS).

Truyền dữ liệu vòng lặp hiện tại rất đơn giản và tiết kiệm chi phí. Chỉ một lượng nhỏ dòng điện (4 đến 20 milliamps chính xác) được yêu cầu trên một cặp dây cho mỗi cảm biến vòng lặp hiện tại. Một nguồn cung cấp điện 2-amp, 24 Volt DC có thể “lái” hàng chục cảm biến.

Đối với các cảm biến analog vòng lặp hiện tại, giá trị quá trình đo lường thấp nhất được gọi là Giới hạn phạm vi dưới hoặc LRL. Cảm biến tương tự sẽ xuất ra 4 milliamps ở mức đọc 0% này. Giá trị quy trình có thể đo lường cao nhất được gọi là Giới hạn phạm vi trên hoặc URL. Cảm biến tương tự sẽ xuất ra 20 milliamps ở mức đọc 100% này.

 

(Nguyễn Thảo Trường - http://DienElectric.com theo RealPars)
Gọi điện thoại