Cảm biến tiệm cận | Proximity sensors

Video: Nguyên lý hoạt động của 3 loại Cảm biến tiệm cận Proximity Sensors thông dụng

Hãy xem video ví dụ sinh động nhất về ứng dụng 3 loại cảm  biến tiệm cận Capacity proximity sensor, Photoelectric proximity sensor, Inductive proximity sensor sau đây:
Video: Nguyên lý hoạt động của 3 loại Cảm biến tiệm cận Proximity Sensors thông dụng

Mục đích cơ bản của cảm biến khoảng cách hay còn gọi là cảm biến tiệm cận là để nhận biết sự xuất hiện của bất kỳ vật nào mà không tiếp xúc với nó. Một cảm biến khoảng cách tiệm cận nhận biết một trường xung quanh nó bằng cách phát ra bức xạ điện từ. Chùm tia bức xạ điện từ dò tìm bất kỳ vật gì hoặc cản trở đường đi của nó. Thuật ngữ "mục tiêu" được sử dụng cho các đối tượng mà một bộ cảm biến gần nhau intuits trong phạm vi dò tìm của nó. Cảm biến sẽ tìm kiếm bất kỳ thay đổi nào được thực hiện trong trường của nó. Mục tiêu thường thay thế một chùm trường nhất định hoặc cản trở sự phóng chiếu của nó. Các lĩnh vực khác nhau hoặc cảm biến khoảng cách tiệm cận khác nhau được sử dụng để phát hiện các mục tiêu khác nhau. Sau đây là nguyên lý hoạt động của 3 loại cảm biến tiệm cận thông dụng:


Gọi điện thoại