Khởi động mềm | Soft Starters

Các model Khởi động mềm Siemens 3RW30 | Siemens 3RW30 soft starters

Nhờ điều khiển 2 pha, dòng điện không chỉ được giữ ở giá trị nhỏ nhất trong cả ba pha trong toàn bộ thời gian khởi động mà còn loại bỏ các thành phần dòng điện một chiều gây nhiễu. Điều này không chỉ cho phép khởi động 2 pha của động cơ lên đến 55 kW (ở 400 V) mà còn tránh các cực đại dòng điện và mô-men xoắn xảy ra, ví dụ: với bộ khởi động wye-delta.
Các model Khởi động mềm Siemens 3RW30 | Siemens 3RW30 soft starters

3RW3003-1CB54

SIRIUS soft starter 22.5mm 3 A, 1.1 kW/400 V, 40 °C 200-400 V AC, 24-230 V AC/DC Screw terminals

3RW3003-2CB54

SIRIUS soft starter 22.5mm 3 A, 1.1 kW/400 V, 40 °C 200-400 V AC, 24-230 V AC/DC spring-type terminals

3RW3013-1BB04

SIRIUS soft starter S00 3.6 A, 1.5 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC Screw terminals

3RW3013-1BB14

SIRIUS soft starter S00 3.6 A, 1.5 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC Screw terminals

3RW3013-2BB04

SIRIUS soft starter S00 3.6 A, 1.5 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC Spring-type terminals

3RW3013-2BB14

SIRIUS soft starter S00 3.6 A, 1.5 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC spring-type terminals

3RW3014-1BB04

SIRIUS soft starter S00 6.5 A, 3 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC Screw terminals

3RW3014-1BB14

SIRIUS soft starter S00 6.5 A, 3 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC Screw terminals

3RW3014-2BB04

SIRIUS soft starter S00 6.5 A, 3 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC Spring-type terminals

3RW3014-2BB14

SIRIUS soft starter S00 6.5 A, 3 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC spring-type terminals

3RW3016-1BB04

SIRIUS soft starter S00 9 A, 4 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC Screw terminals

3RW3016-1BB14

SIRIUS soft starter S00 9 A, 4 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC Screw terminals

3RW3016-2BB04

SIRIUS soft starter S00 9 A, 4 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC Spring-type terminals

3RW3016-2BB14

SIRIUS soft starter S00 9 A, 4 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC spring-type terminals

3RW3017-1BB04

SIRIUS soft starter S00 12.5 A, 5.5 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC Screw terminals
3RW3017-1BB14
SIRIUS soft starter S00 12.5 A, 5.5 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC Screw terminals

3RW3017-2BB04

SIRIUS soft starter S00 12.5 A, 5.5 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC Spring-type terminals

3RW3017-2BB14

SIRIUS soft starter S00 12.5 A, 5.5 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC spring-type terminals

3RW3018-1BB04

SIRIUS soft starter S00 17.6 A, 7.5 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC Screw terminals

3RW3018-1BB14

SIRIUS soft starter S00 17.6 A, 7.5 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC Screw terminals

3RW3018-2BB04

SIRIUS soft starter S00 17.6 A, 7.5 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC Spring-type terminals

3RW3018-2BB14

SIRIUS soft starter S00 17.6 A, 7.5 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC spring-type terminals

3RW3026-1BB04

SIRIUS soft starter S0 25 A, 11 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC Screw terminals

3RW3026-1BB14

SIRIUS soft starter S0 25 A, 11 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC Screw terminals

3RW3026-2BB04

SIRIUS soft starter S0 25 A, 11 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC spring-type terminals

3RW3026-2BB14

SIRIUS soft starter S0 25 A, 11 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC spring-type terminals

3RW3027-1BB04

SIRIUS soft starter S0 32 A, 15 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC Screw terminals

3RW3027-1BB14

SIRIUS soft starter S0 32 A, 15 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC Screw terminals

3RW3027-2BB04

SIRIUS soft starter S0 32 A, 15 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC spring-type terminals

3RW3027-2BB14

SIRIUS soft starter S0 32 A, 15 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC spring-type terminals

3RW3028-1BB04

SIRIUS soft starter S0 38 A, 18.5 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC Screw terminals

3RW3028-1BB14

SIRIUS soft starter S0 38 A, 18.5 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC Screw terminals

3RW3028-2BB04

SIRIUS soft starter S0 38 A, 18.5 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC spring-type terminals

3RW3028-2BB14

SIRIUS soft starter S0 38 A, 18.5 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC spring-type terminals

3RW3036-1BB04

SIRIUS soft starter S2 45 A, 22 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC Screw terminals

3RW3036-1BB14

SIRIUS soft starter S2 45 A, 22 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC Screw terminals

3RW3036-2BB04

SIRIUS soft starter S2 45 A, 22 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC spring-type terminals

3RW3036-2BB14

SIRIUS soft starter S2 45 A, 22 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC spring-type terminals

3RW3037-1BB04

SIRIUS soft starter S2 63 A, 30 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC Screw terminals

3RW3037-1BB14

SIRIUS soft starter S2 63 A, 30 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC Screw terminals

3RW3037-2BB04

SIRIUS soft starter S2 63 A, 30 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC spring-type terminals

3RW3037-2BB14

SIRIUS soft starter S2 63 A, 30 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC spring-type terminals

3RW3038-1BB04

SIRIUS soft starter S2 72 A, 37 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC Screw terminals

3RW3038-1BB14

SIRIUS soft starter S2 72 A, 37 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC Screw terminals

3RW3038-2BB04

SIRIUS soft starter S2 72 A, 37 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC spring-type terminals

3RW3038-2BB14

SIRIUS soft starter S2 72 A, 37 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC spring-type terminals

3RW3046-1BB04

SIRIUS soft starter S3 80 A, 45 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC Screw terminals

3RW3046-1BB14

SIRIUS soft starter S3 80 A, 45 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC Screw terminals

3RW3046-2BB04

SIRIUS soft starter S3 80 A, 45 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC spring-type terminals

3RW3046-2BB14

SIRIUS soft starter S3 80 A, 45 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC spring-type terminals

3RW3047-1BB04

SIRIUS soft starter S3 106 A, 55 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC Screw terminals

3RW3047-1BB14

SIRIUS soft starter S3 106 A, 55 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC Screw terminals

3RW3047-2BB04

SIRIUS soft starter S3 106 A, 55 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC spring-type terminals

3RW3047-2BB14

SIRIUS soft starter S3 106 A, 55 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC spring-type terminals
Gọi điện thoại