Nhà thông minh | Smart home full option

Truyền thông BACnet là gì?

BACnet là một giao thức truyền thông cho các mạng Tự động hóa và Điều khiển Tòa nhà (BAC) tận dụng giao thức tiêu chuẩn ASHRAE, ANSI và ISO 16484-5/ BACnet is a communication protocol for Building Automation and Control (BAC) networks that leverage the ASHRAE, ANSI, and ISO 16484-5 standard protocol.
Truyền thông BACnet là gì?
BACnet được thiết kế để cho phép giao tiếp các hệ thống điều khiển và tự động hóa tòa nhà cho các ứng dụng như điều khiển hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí (HVAC), điều khiển ánh sáng, điều khiển ra vào, hệ thống phát hiện cháy và các thiết bị liên quan của chúng. Giao thức BACnet cung cấp cơ chế cho các thiết bị tự động hóa tòa nhà được vi tính hóa trao đổi thông tin, bất kể dịch vụ tòa nhà cụ thể mà chúng thực hiện/ BACnet was designed to allow communication of building automation and control systems for applications such as heating, ventilating, and air-conditioning control (HVAC), lighting control, access control, and fire detection systems and their associated equipment. The BACnet protocol provides mechanisms for computerized building automation devices to exchange information, regardless of the particular building service they perform.

Lịch sử/ History
Sự phát triển của giao thức BACnet bắt đầu vào tháng 6 năm 1987, tại Nashville, Tennessee, tại cuộc họp khai mạc của ủy ban ASHRAE BACnet, lúc đó được gọi là SPC 135P, "EMCS Message Protocol". Ủy ban đã làm việc để đạt được sự đồng thuận bằng cách sử dụng các nhóm làm việc để phân chia nhiệm vụ tạo ra một tiêu chuẩn. Các nhóm làm việc tập trung vào các lĩnh vực cụ thể và cung cấp thông tin và khuyến nghị cho ủy ban chính. Ba nhóm làm việc đầu tiên là Nhóm làm việc về kiểu dữ liệu và thuộc tính, Nhóm làm việc về định dạng dữ liệu ban đầu và Nhóm làm việc về dịch vụ ứng dụng/ The development of the BACnet protocol began in June, 1987, in Nashville, Tennessee, at the inaugural meeting of the ASHRAE BACnet committee, known at that time as SPC 135P, "EMCS Message Protocol". The committee worked at reaching consensus using working groups to divide up the task of creating a standard. The working groups focused on specific areas and provided information and recommendations to the main committee. The first three working groups were the Data Type and Attribute Working Group, Primitive Data Format Working Group, and the Application Services Working Group.

BACnet trở thành Tiêu chuẩn ASHRAE / ANSI 135 vào năm 1995 và ISO 16484-5 vào năm 2003. Phương pháp Kiểm tra Sự phù hợp với BACnet được xuất bản vào năm 2003 với tên gọi Tiêu chuẩn BSR / ASHRAE 135.1. BACnet đang được bảo trì liên tục bởi Ủy ban Dự án Tiêu chuẩn Thường trực ASHRAE 135/ BACnet became ASHRAE/ANSI Standard 135 in 1995, and ISO 16484-5 in 2003. The Method of Test for Conformance to BACnet was published in 2003 as BSR/ASHRAE Standard 135.1. BACnet is under continuous maintenance by the ASHRAE Standing Standard Project Committee 135.

BACnet có tác động gần như ngay lập tức đến ngành điều khiển HVAC. Năm 1996, Alerton đã công bố một dòng sản phẩm BACnet hoàn chỉnh cho các điều khiển HVAC, từ máy trạm của người vận hành đến các bộ điều khiển thể tích không khí thay đổi nhỏ (VAV). [3] Automated Logic Corporation và Delta Controls đã sớm làm theo. Vào ngày 12 tháng 7 năm 2017, BACnet đã đạt được một cột mốc quan trọng với việc phát hành ID nhà cung cấp thứ 1000. ID nhà cung cấp được ASHRAE chỉ định và được phân phối trên toàn thế giới. Bạn có thể xem các số nhận dạng nhà cung cấp đó tại trang web BACnet/ BACnet had an almost immediate impact on the HVAC controls industry. In 1996 Alerton announced a complete BACnet product line for HVAC controls, from the operator's workstation down to small variable air volume (VAV) controllers.[3] Automated Logic Corporation and Delta Controls soon followed suit. On July 12, 2017 BACnet reached a milestone with the issuance of the 1000th Vendor ID. Vendor IDs are assigned by ASHRAE and are distributed internationally. Those vendor identifiers can be viewed at the BACnet website.

H. Michael (Mike) Newman, Giám đốc Bộ phận Máy tính của Khoa Quản lý Năng lượng và Tiện ích tại Đại học Cornell, từng là chủ tịch ủy ban BACnet cho đến tháng 6 năm 2000, khi ông được kế nhiệm bởi phó chủ tịch 13 năm Steven ( Steve) Bushby từ NIST/ H. Michael (Mike) Newman, Manager of the Computer Section of the Utilities and Energy Management Department at Cornell University, served as the BACnet committee chairman until June, 2000, when he was succeeded by his vice-chair of 13 years, Steven (Steve) Bushby from NIST.

Trong nhiệm kỳ bốn năm của Steve Bushby với tư cách là chủ tịch ủy ban, tiêu chuẩn BACnet đã được tái xuất bản hai lần, vào năm 2001 và 2004, mỗi lần đều có thêm các khả năng mới vào tiêu chuẩn. Trong số những thứ khác, phiên bản 2001 có các phần mở rộng để hỗ trợ các hệ thống cứu hỏa / an toàn tính mạng/ During Steve Bushby's four-year term as committee chair the BACnet standard was republished twice, in 2001 and 2004, each time with new capabilities added to the standard. The 2001 version featured, among other things, extensions to support fire / life-safety systems.

Vào tháng 6 năm 2004, 17 năm sau cuộc họp BACnet đầu tiên và trở lại Nashville, William (Bill) Swan (còn gọi là "BACnet Bill") từ Alerton bắt đầu nhiệm kỳ bốn năm của mình với tư cách là chủ tịch ủy ban. Trong nhiệm kỳ của ông, số lượng nhóm làm việc của ủy ban đã tăng lên 11, theo đuổi các lĩnh vực như hỗ trợ chiếu sáng, kiểm soát truy cập, tích hợp tiện ích năng lượng / tòa nhà và truyền thông không dây/ In June, 2004, 17 years after the first BACnet meeting and back in Nashville, William (Bill) Swan (a.k.a. "BACnet Bill") from Alerton began his four-year stint as committee chair. During his term the number of committee working groups grew to 11, pursuing areas such as support for lighting, access control, energy utility/building integration, and wireless communications.

Vào tháng 1 năm 2006, Hiệp hội các nhà sản xuất BACnet và Nhóm lợi ích BACnet của Bắc Mỹ đã kết hợp hoạt động của họ trong một tổ chức mới có tên là BACnet International/ In January 2006 the BACnet Manufacturers Association and the BACnet Interest Group of North America combined their operation in a new organization called BACnet International.

Vào tháng 6 năm 2008, tại Thành phố Salt Lake, Dave Robin từ Automated Logic Corporation đã tiếp quản cương vị chủ tịch ủy ban mới sau 4 năm làm phó chủ tịch. Trong nhiệm kỳ của Dave, 22 addenda đã được xuất bản cho tiêu chuẩn 135-2008 và tái bản là 135-2010. Một số addenda đã được xuất bản cho 135-2010 và tiêu chuẩn đã được tái xuất bản là 135-2012/ In June 2008, in Salt Lake City, Dave Robin from Automated Logic Corporation took over the reins as the new committee chair after serving 4 years as vice chair. During Dave's term, 22 addenda were published for the 135-2008 standard and republished as 135-2010. Several addenda were published for 135-2010 and the standard was republished as 135-2012.

Vào tháng 6 năm 2012, tại San Antonio, Carl Neilson từ Delta Controls tiếp quản quyền chủ tịch ủy ban mới sau 4 năm làm phó chủ tịch. Trong nhiệm kỳ của Carl, 12 addenda đã được xuất bản cho tiêu chuẩn 135-2012 và nó đã được tái bản thành 135-2016. Carl từ chức vào tháng 6 năm 2015/ In June 2012, in San Antonio, Carl Neilson from Delta Controls took over the reins as the new committee chair after serving 4 years as vice chair. During Carl's term, 12 addenda were published for the 135-2012 standard and it was republished as 135-2016. Carl stepped down as chair in June 2015.

Vào tháng 6 năm 2015, Bernhard Isler, từ Siemens, trở thành chủ tịch sau 3 năm làm phó chủ tịch và 4 năm làm thư ký. Trong nhiệm kỳ của Bernhard, 10 addenda đã được xuất bản cho tiêu chuẩn 135-2016. Một khi addenda đến 135.1-2013 cũng đã được xuất bản. Bernhard từ chức vào tháng 6 năm 2018/ In June 2015, Bernhard Isler, from Siemens, became chair after serving 3 years as vice chair and 4 years as secretary. During Bernhard's term, 10 addenda were published for the 135-2016 standard. Once addenda to 135.1-2013 was also published. Bernhard stepped down as chair in June 2018.

Vào tháng 6 năm 2018, Michael Osborne từ Trust Controls, trở thành chủ tịch sau 3 năm làm thư ký và 3 năm làm phó chủ tịch/ In June 2018, Michael Osborne from Reliable Controls, became chair after serving 3 years as secretary and 3 years as vice chair.

Tổng quan về giao thức/ Protocol overview
Giao thức BACnet xác định một số dịch vụ được sử dụng để giao tiếp giữa các thiết bị trong tòa nhà. Các dịch vụ giao thức bao gồm Who-Is, I-Am, Who-Has, I-Have, được sử dụng để khám phá Thiết bị và Đối tượng. Các dịch vụ như Thuộc tính Đọc và Thuộc tính Ghi được sử dụng để chia sẻ dữ liệu. Kể từ ANSI / ASHRAE 135-2016, giao thức BACnet xác định 60 loại đối tượng được các dịch vụ hoạt động The BACnet protocol defines a number of services that are used to communicate between building devices. The protocol services include Who-Is, I-Am, Who-Has, I-Have, which are used for Device and Object discovery. Services such as Read-Property and Write-Property are used for data sharing. As of ANSI/ASHRAE 135-2016, the BACnet protocol defines 60 object types that are acted upon by the services.

Giao thức BACnet xác định một số lớp vật lý / liên kết dữ liệu, bao gồm ARCNET, Ethernet, BACnet / IP, BACnet / IPv6, BACnet / MSTP, Point-To-Point qua RS-232, Master-Slave / Token-Passing over RS- 485, ZigBee và LonTalk The BACnet protocol defines a number of data link / physical layers, including ARCNET, Ethernet, BACnet/IP, BACnet/IPv6, BACnet/MSTP, Point-To-Point over RS-232, Master-Slave/Token-Passing over RS-485, ZigBee, and LonTalk.

Các đối tượng ứng dụng/ BACnet objects
ANSI / ASHRAE 135-2016 chỉ định 60 loại đối tượng tiêu chuẩn/ ANSI/ASHRAE 135-2016 specifies 60 standard object types:
Access Credential
Access Door
Access Point
Access Rights
Access User
Access Zone
Accumulator
Alert Enrollment
Analog Input
Analog Output
Analog Value
Averaging
Binary Input
Binary Lighting Output
Binary Output
Binary Value
BitString Value
Calendar
Channel
CharacterString Value
Command
Credential Data Input
Date Pattern Value
Date Value
DateTime Pattern Value
DateTime Value
Device
Elevator Group
Escalator
Event Enrollment
Event Log
File
Global Group
Group
Integer Value
Large Analog Value
Life Safety Point
Life Safety Zone
Lift
Lighting Output
Load Control
Loop
Multi-state Input
Multi-state Output
Multi-state Value
Network Port
Network Security
Notification Class
Notification Forwarder
Octetstring Value
Positive Integer Value
Program
Pulse Converter
Schedule
Structured View
Time Pattern Value
Time Value
Timer
Trend Log
Trend Log Multiple

Thử nghiệm/ BACnet testing
Phòng thử nghiệm BACnet ("BTL") được thành lập bởi BACnet International để kiểm tra các sản phẩm theo tiêu chuẩn BACnet và hỗ trợ các hoạt động kiểm tra tính tuân thủ và kiểm tra khả năng tương tác và bao gồm BTL Manager và nhóm làm việc BTL ("BTL-WG"). Các hoạt động chung của BTL là/ BACnet Testing Laboratories ("BTL") was established by BACnet International to test products to BACnet standards and support compliance testing and interoperability testing activities and consists of BTL Manager and the BTL working group ("BTL-WG"). The general activities of the BTL are:
- Publishing the BTL Implementation Guidelines document
- Certifying the products per BACnet testing and BTL guidelines
- Supporting the activities of the BTL-WG
- Maintaining the BTL test packages
- Approving Testing Laboratories for BTL Testing

BTL cũng cung cấp dịch vụ thử nghiệm thông qua Phòng thí nghiệm BACnet. Các nhà quản lý BTL và các nhóm công tác BTL của BACnet International quản lý các Phòng thí nghiệm thử nghiệm. Tất cả các Tổ chức Thử nghiệm BACnet được BTL công nhận đều được công nhận ISO 17025/ The BTL also provides testing services through BACnet Laboratories. The BTL Managers and BTL working groups of BACnet International administer the test Laboratories. All BTL-recognized BACnet Test Organizations are ISO 17025 accredited.

Vào tháng 1 năm 2017, một chương trình chứng nhận BTL mới đã được công bố. Theo chương trình này, công việc của BTL và WSPCert (tổ chức chứng nhận BACnet của Châu Âu) được hợp nhất. Sự hợp nhất này tạo thành một điểm kiểm tra duy nhất cho cả Dấu BTL và Giấy chứng nhận phù hợp/ In January, 2017, a new BTL certification program was announced. Under this program, the work of the BTL and WSPCert (the European BACnet certification body) is merged. This merger forms a single point of testing for both the BTL Mark and the Certificate of Conformance.
 
(DienElectric.com theo Wikipedia)
Gọi điện thoại