Cảm biến lưu lượng | Flow sensors

Flow sensors FTMg, Đồng hồ đo lưu lượng tiêu thụ năng lượng của Sick có phát hiện rò rỉ

Đồng hồ đo lưu lượng tiêu thụ năng lượng có phát hiện rò rỉ/ Energy consumption flow meter with leakage detection
- Đo khí nén và các khí không ăn mòn như argon, heli, carbon dioxide và nitơ/ Measures compressed air and non-corrosive gases such as argon, helium, carbon dioxide and nitrogen
- Nguyên lý đo nhiệt lượng với độ chính xác đo ± 3% M.V. và ± 0,3% M.E.V./ Calorimetric measurement principle with a measurement accuracy of ± 3% M.V. and ± 0.3% M.E.V.
- Đo lưu lượng khí và nhiệt độ cũng như áp suất quá trình và tiêu thụ năng lượng chỉ với một cảm biến/ Measurement of gas flow and temperature as well as process pressure and energy consumption with only one sensor
- Tổn thất áp suất thấp/ Low pressure loss
- Động lực đo lường cao để giám sát xi lanh và rò rỉ/ High measurement dynamics for cylinder and leakage monitoring
Flow sensors FTMg, Đồng hồ đo lưu lượng tiêu thụ năng lượng của Sick có phát hiện rò rỉ

Ưu điểm/ Your Benefits

- Đo tiêu thụ khí nén trong suốt theo tiêu chuẩn DIN EN 50001/ Transparent compressed air consumption measurement according to DIN EN 50001
- Toàn bộ tổng quan về lưu lượng, áp suất và nhiệt độ của khí làm tăng độ tin cậy của hệ thống/ Complete overview of the flow, pressure and temperature of gases increases system reliability
- Giao diện IO-Link hoặc Ethernet (giao tiếp với OPC UA) để tích hợp hệ thống đơn giản và dữ liệu sẵn có/ IO-Link or Ethernet interfaces (communication with OPC UA) for simple system integration and data availability
- Tiết kiệm chi phí nhờ giảm tiêu thụ năng lượng và tăng hiệu quả sản xuất/ Cost savings thanks to reduced energy consumption and increase in production efficiency
- Cấu hình trực quan với màn hình OLED lớn, giàu độ tương phản giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc trong quá trình chạy thử/ Intuitive configuration with large, contrast-rich OLED display saves time and money during commissioning
- Chỉ một quy trình cài đặt và vận hành để thu thập dữ liệu lưu lượng, áp suất và nhiệt độ/ Only one installation and commissioning process for the collection of flow, pressure and temperature data
 

Overview

Energy consumption flow meter with leakage detection
Đồng hồ đo lưu lượng tiêu thụ năng lượng FTMg đo lưu lượng khí và nhiệt độ cũng như áp suất của quá trình, làm cho nó trở thành một thiết bị đa năng tiết kiệm chi phí. Với động lực đo cao và tổn thất áp suất thấp, nó đo các khí không ăn mòn với hiệu quả cực cao. Màn hình màu giàu độ tương phản cho phép vận hành FTMg dễ dàng và cho phép biểu diễn một số giá trị đo dưới dạng sơ đồ quy trình. Ghi dữ liệu nội bộ trong bảy ngày và đánh giá tĩnh tích hợp giúp phát hiện ngay cả những rò rỉ nhỏ nhất trong hệ thống khí nén. PoE cũng cho phép kết nối dựa trên web đơn giản với PC hoặc đám mây để làm cho việc tiêu thụ năng lượng trở nên minh bạch hơn. Tất cả dữ liệu đo có thể được truyền qua IO-Link hoặc bằng tín hiệu chuyển mạch và tín hiệu tương tự./ The FTMg energy consumption flow meter measures gas flow and temperature as well as the process pressure, making it a cost-saving multi-talent. With high measurement dynamics and low pressure loss, it measures non-corrosive gases with extreme efficiency. The contrast-rich color display enables easy operation of the FTMg and allows for representation of several measured values as a process diagram. Internal data logging over seven days and integrated static evaluation help detect even the smallest leaks in a pneumatic system. PoE also enables simple web-based connection to a PC or a cloud to make energy consumption more transparent. All measurement data can be transmitted via IO-Link or with switching and analog signals.

At a glance
- Đo khí nén và các khí không ăn mòn như argon, heli, carbon dioxide và nitơ/ Measures compressed air and non-corrosive gases such as argon, helium, carbon dioxide and nitrogen
- Nguyên lý đo nhiệt lượng với độ chính xác đo ± 3% M.V. và ± 0,3% M.E.V./ Calorimetric measurement principle with a measurement accuracy of ± 3% M.V. and ± 0.3% M.E.V.
- Đo lưu lượng khí và nhiệt độ cũng như áp suất quá trình và tiêu thụ năng lượng chỉ với một cảm biến/ Measurement of gas flow and temperature as well as process pressure and energy consumption with only one sensor
- Tổn thất áp suất thấp/ Low pressure loss
- Động lực đo lường cao để giám sát xi lanh và rò rỉ/ High measurement dynamics for cylinder and leakage monitoring
 

AdvantagesSaving costs effectively with data transparency
Compressed air is one of the most expensive types of energy, which is why energy efficiency and energy transparency are playing an increasingly important role in factory automation. The investment costs, for example for procuring powerful compressors, are enormous. To save on follow-up costs, you must ensure loss-free operation of compressed air systems. The FTMg (Flow Thermal Meter for gases) energy consumption flow meter stands for efficient energy management in accordance with DIN EN ISO 50001. It helps system operators to detect leaks in the compressed air system early on and plan maintenance work.

Reliable leakage monitoring in compressed air systems and pneumatic applications

Measurement of 8 parameters in one sensor, including energy in kWh


Easy operation thanks to integrated web server


Ready for Industry 4.0 – MQTT and OPC UA ensure optimal cloud connectivity

Optimize energy efficiency and increase cost efficiency by detecting and preventing unnecessary input of energy and leaks

Countless mounting options and simple handling
The FTMg is characterized by its light and compact construction. This makes installation easy, even with limited space. The display, which can be rotated in 90° increments, means that reading measured values is always convenient, regardless of the installation position of the sensor in the pipeline. Various reference standards according to DIN or ISO can be easily selected via the FTMg menu. Even individually defined reference values are easy to set using the device. Configurable outputs also allow for simple adaptation to the desired application.


Flexible configuration – setting of different reference standards according to DIN or ISO possible


Flexible installation thanks to light and compact construction


Intuitive operation via large, contrast-rich OLED display with plain text

Support operational efficiency with quick, easy installation and intuitive operation
 

Ứng dụng/ Applications

Lĩnh vực ứng dụng/ Fields of applications
- Giám sát mức tiêu thụ và rò rỉ trong hệ thống khí nén/ Consumption and leakage monitoring in compressed air systems
- Giám sát mức tiêu thụ năng lượng của khí nén trong mạng lưới cung cấp/ Monitoring of the energy consumption of compressed air in the supply network
- Đo khí trơ trong bao bì có khí quyển biến đổi trong ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống/ Measurement of inert gases in packaging with modified atmospheres in the food and beverage industry
- Đo lưu lượng các khí không ăn mòn như Ar, He, CO2, N2/ Flow measurement of non-corrosive gases such as Ar, He, CO2, N2

Ứng dụng điển hình/ Examples of application
- Giám sát dòng chảy áp suất, lưu lượng, nhiệt độ và năng lượng/ Monitoring of pressure, flow, temperature and energy flows
- Tích hợp đo áp suất và lưu lượng trong đơn vị dịch vụ/ Integrated measurement of pressure and flow in the service unit
- Đo lường mức tiêu thụ khí nén và phát hiện rò rỉ trong sản xuất/ Compressed air consumption measurement and leak detection in production
- Cải thiện quản lý năng lượng trong hệ thống khí nén/ Improved energy management in compressed air systems
 

Technical overview

 Technical data overview
Measurement principle: Calorimetric (flow, temperature), piezoresistive (pressure)
Medium: Compressed air (air quality ISO 8573-1:2010 [3:4:4]), helium, argon, nitrogen, carbon dioxide
Output signal: 1 analog output 4 mA ... 20 mA +1 digital/analog output (PNP, NPN, push-pull, 4 mA ... 20 mA / switchable) +1 digital output (PNP, NPN, push-pull, switchable), IO-Link V1.1 (COM3 / 230K4 baud) / ethernet TCP/IP, OPC UA, MQTT, integrated web server
Nominal width measuring tube: DN 15
                                                   DN 20
                                                   DN 25
 

Product Selection

FTMG-ISD20AXO 
Part no.: 1100212 
Flow sensors, Gas flow meters
Nominal width measuring tube: DN 20
Maximum flow velocity: ≤ 150 m/s
Wetted parts: Stainless steel 1.4305, PA6, Viton®, aluminum
Accuracy of sensor element: ± 3 % (From measured value), + 0.3 % (of the measuring range end value (standard measuring range)), ± 8 % (From measured value), + 1 % (of the measuring range end value (extended measuring range))
Process connection: G ¾ (according to DIN ISO 228-1)
Output signal: 1 analog output 4 mA ... 20 mA +1 digital/analog output (PNP, NPN, push-pull, 4 mA ... 20 mA / switchable) +1 digital output (PNP, NPN, push-pull, switchable), IO-Link V1.1 (COM3 / 230K4 baud)
Process temperature: –20 °C ... +60 °C
Process pressure: 0 bar ... 16 bar
 
FTMG-ESD25AXO 
Part no.: 1100216 
Flow sensors, Gas flow meters
Nominal width measuring tube: DN 25
Maximum flow velocity: ≤ 150 m/s
Wetted parts: Stainless steel 1.4305, PA6, Viton®, aluminum
Accuracy of sensor element: ± 3 % (From measured value), + 0.3 % (of the measuring range end value (standard measuring range)), ± 8 % (From measured value), + 1 % (of the measuring range end value (extended measuring range))
Process connection: G 1 (according to DIN ISO 228-1)
Output signal: Ethernet TCP/IP, OPC UA, MQTT, integrated web server
Process temperature: –20 °C ... +60 °C
Process pressure: 0 bar ... 16 bar
 
FTMG-ESD20AXO 
Part no.: 1100215 
Flow sensors, Gas flow meters
Nominal width measuring tube: DN 20
Maximum flow velocity: ≤ 150 m/s
Wetted parts: Stainless steel 1.4305, PA6, Viton®, aluminum
Accuracy of sensor element: ± 3 % (From measured value), + 0.3 % (of the measuring range end value (standard measuring range)), ± 8 % (From measured value), + 1 % (of the measuring range end value (extended measuring range))
Process connection: G ¾ (according to DIN ISO 228-1)
Output signal: Ethernet TCP/IP, OPC UA, MQTT, integrated web server
Process temperature: –20 °C ... +60 °C
Process pressure: 0 bar ... 16 bar
 
FTMG-ESD15AXO 
Part no.: 1100214 
Flow sensors, Gas flow meters
Nominal width measuring tube: DN 15
Maximum flow velocity: ≤ 150 m/s
Wetted parts: Stainless steel 1.4305, PA6, Viton®, aluminum
Accuracy of sensor element: ± 3 % (From measured value), + 0.3 % (of the measuring range end value (standard measuring range)), ± 8 % (From measured value), + 1 % (of the measuring range end value (extended measuring range))
Process connection: G ½ (according to DIN ISO 228-1)
Output signal: Ethernet TCP/IP, OPC UA, MQTT, integrated web server
Process temperature: –20 °C ... +60 °C
Process pressure: 0 bar ... 16 bar
 
FTMG-ISD15AXO 
Part no.: 1100211 
Flow sensors, Gas flow meters
Nominal width measuring tube: DN 15
Maximum flow velocity: ≤ 150 m/s
Wetted parts: Stainless steel 1.4305, PA6, Viton®, aluminum
Accuracy of sensor element: ± 3 % (From measured value), + 0.3 % (of the measuring range end value (standard measuring range)), ± 8 % (From measured value), + 1 % (of the measuring range end value (extended measuring range))
Process connection: G ½ (according to DIN ISO 228-1)
Output signal: 1 analog output 4 mA ... 20 mA +1 digital/analog output (PNP, NPN, push-pull, 4 mA ... 20 mA / switchable) +1 digital output (PNP, NPN, push-pull, switchable), IO-Link V1.1 (COM3 / 230K4 baud)
Process temperature: –20 °C ... +60 °C
Process pressure: 0 bar ... 16 bar
 
FTMG-ISD25AXO 
Part no.: 1100213 
Flow sensors, Gas flow meters
Nominal width measuring tube: DN 25
Maximum flow velocity: ≤ 150 m/s
Wetted parts: Stainless steel 1.4305, PA6, Viton®, aluminum
Accuracy of sensor element: ± 3 % (From measured value), + 0.3 % (of the measuring range end value (standard measuring range)), ± 8 % (From measured value), + 1 % (of the measuring range end value (extended measuring range))
Process connection: G 1 (according to DIN ISO 228-1)
Output signal: 1 analog output 4 mA ... 20 mA +1 digital/analog output (PNP, NPN, push-pull, 4 mA ... 20 mA / switchable) +1 digital output (PNP, NPN, push-pull, switchable), IO-Link V1.1 (COM3 / 230K4 baud)
Process temperature: –20 °C ... +60 °C
Process pressure: 0 bar ... 16 bar
Gọi điện thoại